Dziś 05 marca odbyło się uroczyste nabożeństwo w Kościele Świętej Trójcy w Szczecinie, w czasie którego Biskup Diecezji Wrocławskiej Waldemar Pytel wprowadził Radę Parafialną, która została wybrana przez zbór w listopadzie 2016 roku. Oto zadania Rady Parafialnej zgodnie z Prawem Kościelnym:

Zadania członka Rady Parafialnej określa Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej następująco:
1. Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii.
2. Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa.
3. Dawanie dobrego przykładu innym.
4. Zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych.
5. Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.
6. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele.
7. Przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego.
8. Uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowieniu dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii.
9. Zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań finansowych i opracowywanie projektu budżetu.
10. Sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziałów na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
Powoływanie i zwalnianie świeckich pracowników Parafii oraz ustalanie warunków zatrudniania duchownych i świeckich pracowników parafii.
11. Powoływanie komisji parafialnych.
12. Przedstawienie przełożonym władzom kościelnym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

Wszystkim wybranym Radnym serdecznie dziękujemy za podjęcie się tej służby w naszej parafii, życzymy Bożego błogosławieństwa i owocnej współpracy z Waszymi duszpasterzami.