Podczas niedzielnego nabożeństwa, 23 października 2022 roku, w obecności parafian i członków Synodu Diecezji Wrocławskiej, biskup Waldemar Pytel wprowadził wybraną w czerwcu br. przez Zbór nową Radę Parafialną. W jej skład weszli radni poprzedniej kadencji, tj. Ludwik Grzenkowicz, Małgorzata Koszur, Katarzyna Luc, Grażyna Meyer i Stanisław Sondej  oraz nowo wybrani: Artur Stróżyński, Lilianna Wiśniewska i Karolina Wrzosek.
Serdeczne podziękowania za dotychczasową służbę otrzymali: wieloletni Radny i Przewodniczący Rady Parafialnej Alfred Smolczyński oraz Lechosław Czernik i Ireneusz Kamińśki, którzy nie kandydowali w wyborach.

Zadania członka Rady Parafialnej określa Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej następująco:
1. Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii.
2. Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa.
3. Dawanie dobrego przykładu innym.
4. Zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych.
5. Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży.
6. Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele.
7. Przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego.
8. Uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowieniu dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii.
9. Zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań finansowych i opracowywanie projektu budżetu.
10. Sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziałów na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
Powoływanie i zwalnianie świeckich pracowników Parafii oraz ustalanie warunków zatrudniania duchownych i świeckich pracowników parafii.
11. Powoływanie komisji parafialnych.
12. Przedstawienie przełożonym władzom kościelnym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

Wszystkim wybranym Radnym serdecznie dziękujemy za podjęcie się tej służby w naszej parafii, życzymy Bożego błogosławieństwa i owocnej współpracy z naszymi duszpasterzami.