4 lutego po nabożeństwie odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne. Dzięki merytorycznemu sprawozdaniu proboszcza mogliśmy podsumować cały rok 2023 na wielu płaszczyznach: duszpasterskiej,  wspólnotowej, pod względem administracyjnym oraz  finansowym. Podsumowane zostały wszelkie działania, inicjatywy, projekty i spotkania, które przyniosły nam wiele satysfakcji. Zgromadzenie Parafialne wysłuchało  sprawozdania finansowego za rok 2023. Odczytano protokół Komisji Rewizyjnej. Udzielono również absolutorium Radzie Parafialnej. Zgromadzenie Parafialne zatwierdziło również zaproponowany przez Radę Parafialną preliminarz budżetowy na rok 2024.

Jako parafianie mamy wiele powodów do wdzięczności za miniony rok, za wszystko, co razem udało się zrobić, także w kontekście pomocy drugiemu człowiekowi! Było tak wiele radosnych chwil! Dziękujemy także ks. proboszczowi Sławomirowi Sikorze oraz ks. Izabeli Sikorze. Mamy dla nich wiele szacunku i uznania za ogrom pracy i wielkie zaangażowanie w sprawy Parafii.

Zgromadzenie Parafialne jest najwyższą władzą parafialną. Stanowi je ogół członków Parafii posiadających czynne prawo wyborcze. Corocznym obowiązkiem Zgromadzenia jest zatwierdzanie sprawozdań Proboszcza i Rady Parafialnej, a także sprawozdań finansowych i uchwalanie budżetu Parafii. Do właściwości Zgromadzenia Parafialnego należą także, m,in.: wybór Proboszcza, Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego.