Sobota, 02.12. Zamek Książąt Pomorskich. Konferencja z okazji 500 lecia Reformacji w Szczecinie

Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500- lecie Reformacji w Szczecinie.
Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2 grudnia 2023 r.
Schloss der Pommerschen Herzöge in Szczecin, 2. Dezember 2023

FMP-005-23 Interreg VI A
„Społeczne i kulturowe dzieje ewangelików szczecińskich. 500-lecie reformacji w Szczecinie” Kultura i zrównoważona turystyka. Wzmocnienie świadomości odnośnie wspólnej kultury i historii.
FMP-005-23 Interreg VI A
„Soziale und kulturelle Geschichte der Protestanten in Stettin. 500 Jahre der Reformation in Stettin“ Kultur und nachhaltiger Tourismus. Stärkung des Bewusstseins für die gemeinsame Kultur und Geschichte.

Moderator/ Moderator: dr hab. prof. US Paweł Gut

Konferencja popularno- naukowa, 2 grudnia 2023 r. (sobota)
Populärwissenschaftliche Konferenz – 2. Dezember 2023 (Samstag)

 09.30 – 10.00              Rejestracja uczestników / Anmeldung der Teilnehmer
10.00 – 12.30               4 referaty i dyskusja / 4 Vorträge und Diskussion

Powitanie: / Begrüßung:
Barbara Igielska, Dyrektor Zamku / Direktorin des Schlosses
Pastor Sławomir Sikora, Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Szczecinie / Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit in Szczecin
Dr Irmfried Garbe, Przewodniczący Zrzeszenia ds. Historii Kościoła Pomorskiego / Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte

 1. Dr Irmfried Garbe, Luter – początek reformacji / Luther – Beginn der Reformation
 2. Dr Haik Thomas Porada, Sytuacja na Pomorzu XV/XVI wieku / Situation in Pommern im 15./16. Jahrhundert
 3. Dr hab. Radosław Gaziński, Paul vom Rode i początki reformacji w Szczecinie 1523 rok / Paul vom Rode und die Anfänge der Reformation in Stettin 1523
 4. Dr hab. Rafał Simiński, Sejm w Trzebiatowie 1534 rok i wprowadzenie reformacji na Pomorzu / Landtag zu Treptow 1534 und die Einführung der Reformation in Pommern

12.30 – 13.00         Przerwa kawowa / Kaffeepause
13.00 – 15.30         Cztery referaty i dyskusja / 4 Vorträge und Diskussion

 1. Dr Michał Gierke, Parafie ewangelickie w Szczecinie do 1945 roku / Evangelische Kirchengemeinden in Stettin bis 1945
 2. Dr hab. Agnieszka Borysowska, Pedagogium w Szczecinie / Pädagogium in Stettin
 3. Dr hab. prof. UAM, Małgorzata Grzywacz, Ewangeliccy dobrodzieje w Szczecinie / Evangelische Wohltäter in Stettin
 4. Piotr Kupski, Ewangelicki Szczecin po 1945 roku / Evangelisches Stettin nach 1945

15.30 – 16.30        Obiad / Mittagessen
17.00 – 18.00        Koncert muzyki dawnej / Konzert der Alten Musik

 • Angelina Litwinienko – wiolonczela
  W programie: suity Johanna Sebastiana Bacha i Georga Philippa Telemanna

Angelina Litwinienko jest laureatką kilkunastu konkursów wiolonczelowych o zasięgu ogólnopolskim, m. in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Zielonej Górze, konkursów międzynarodowych w Elblągu i Poznaniu oraz Piła Festival & Academy. W maju tego roku wiolonczelistka została członkinią Polskiej Orkiestry Młodzieżowej LYO (Lutoslawski Youth Orchestra). Artystka wielokrotnie otrzymywała nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworów Jana Sebastiana Bacha.

 • Angelina Litwinienko – Cello
  Im Programm: Suiten von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann

Angelina Litwinienko ist Preisträgerin mehrerer landesweiter Cello-Wettbewerbe in Bydgoszcz, Gdańsk, Poznań, Zielona Góra, internationaler Wettbewerbe in Elbląg und Poznań sowie des Piła Festivals & Academy. Im Mai dieses Jahres wurde die Cellistin Mitglied des Polnischen Jugendorchesters LYO (Lutoslawski Youth Orchestra). Die Künstlerin erhielt bereits mehrfach Sonderpreise für die beste Interpretation der Werke von Johann Sebastian Bach.