Dzień 31 października jest obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako Pamiątka Reformacji. Święto nawiązuje do ogłoszenia przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra 95 tez. Luter ogłosił je 31 października 1517 r. w Wittenberdze, zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

Przesłanie Reformacji streszcza się w krótkich zasadach:
Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem.
Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony.
Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina.
Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach, Duch Święty budzi wiarę.

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas. Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym. Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie. Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan. W Pamiątkę Reformacji ewangelicy spotykają się na  okolicznościowych nabożeństwach.


Nabożeństwo w Kościele Świętej Trójcy w Szczecinie odbędzie się w niedzielę 31 października o godz. 16.00

  • TVP2, godz. 10.00 – transmisja nabożeństwa reformacyjnego z kościoła św. Jana w Pile.
  • Program II Polskiego Radia, godz. 8.00 – transmisja nabożeństwa reformacyjnego z kościoła Zbawiciela w Kluczborku.

Tegoroczna Pamiątka Reformacji wypada w niedzielę, ale warto pamiętać, że osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy (Ustawa z dnia 13 maja 1994 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 43 >>>). Szczegółowe zasady udzielania zwolnień zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235 >>>)

Źródło: Luteranie.pl