Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, podczas XXVI sesji, która odbyła się 24 czerwca 2021r., przyjął uchwałę „w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego”.

Wśród beneficjentów dotacji jest także nasza Parafia, która na wykonanie prac konserwatorskich przy wieży kościoła, etap II – elewacja południowa, wschodnia i zachodnia, otrzymał 60 tys. złotych.

P.T. Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie dziękujemy!
Remont naszego Kościoła jest dla całego zboru bardzo ważny. Dziękujemy p. Marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi, który wyraził przekonanie, że „zabytki są ważnym elementem historii tych ziem, składową atrakcyjności turystycznej regionu i obiektami, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie”.