31 października obchodzony jest w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako Pamiątka Reformacji.

Święto to nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra. Luter ogłosił tezy 31 października 1517 r w Wittenberdze zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady.

sola Scriptura – jedynie Pismo
sola Gratia – jedynie Łaska
sola Fide – jedynie Wiara
solus Christus – jedynie Chrystus

Tylko Jezus Chrystus jest Zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem.
Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony.
Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Reformacja przypomniała znaczenie Bożego Słowa i podkreśliła, że Kościół powołany jest do głoszenia Ewangelii. Wskazała na indywidualną relację z Bogiem, odpowiedzialność za siebie, za innych ludzi i świat wokół nas.

Ks. dr Marcin Luter podkreślił, że Boża łaska jest darem, którego nie da się kupić lub pozyskać, a Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Krzyż i zmartwychwstanie wyrywają człowieka z bezsilności i niemocy, wyzwalają każdą osobę, aby mogła prawdziwie służyć Bogu i innym.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale zapoczątkowały również głębokie przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Z Wittenbergi Reformacja wyruszyła w świat i stała się jego obywatelką. Dzisiaj Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków, a do dziedzictwa duchowego Reformacji przyznaje się kilkaset milionów chrześcijan.

W związku z Pamiątką Reformacji Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) przygotowała materiały do nabożeństw reformacyjnych, a w mediach społecznościowych zostały zamieszczone filmy z refleksjami co to znaczy być luteraninem, luteranką. Zaplanowano również publikację w Internecie jubileuszowego wydanie Wspólnej Deklaracji w sprawie Nauki o Usprawiedliwieniu, dokumentu podpisanego przez Kościół Rzymskokatolicki, Światową Federację Luterańską, Światową Radę Metodystyczną, Wspólnotę Anglikańską i Światową Wspólnotę Kościołów Reformowanych.

W Pamiątkę Reformacji ewangelicy spotykają się na  okolicznościowych nabożeństwach, choć w okresie pandemii wiele osób  pozostanie w domach i będzie uczestniczyć w nabożeństwach transmitowanych w Internecie, w radiu i telewizji.  

  •  Program 2 Polskiego Radia, o godz. 20.00  – retransmisja nabożeństwa luterańskiego z kościoła ewangelicko-augsburskiego Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Warszawie. Nabożeństwo zostało nagrane 31 października 2018 roku. Prowadził je ks. Dariusz Chwastek, proboszcz parafii.
  • W 2020 roku, ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce, młodzież nie spotka się na Nocy z Lutrem. Natomiast Centrum Misji i Ewangelizacji, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży i Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży Diecezji Cieszyńskiej zapraszają na cztery spotkania online „Dobry wieczór! #młodzi”, emitowane od 29.10  do 1.11.2020 (czwartek – niedziela) o godzinie 20.00 na kanale YT Tydzień ewangelizacyjny oraz na FB CME. Więcej: https://cme.org.pl/dobry-wieczor-mlodzi/

Tegoroczna Pamiątka Reformacji wypada w sobotę, ale warto pamiętać, że osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy (Ustawa z dnia 13 maja 1994 r.  o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2015 r. poz. 43.) Szczegółowe zasady udzielania zwolnień zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy (Dz.U. 1999 nr 26 poz. 235).

Źródło: Luteranie.pl